Might and Magic - Tiny Leads


   For the Scale Model Challenge 2017 I wanted to prepare something special. The project, which I'll show you and tell about it was built in two months. Basically, I would probably still preparing my entry, but the date of the upcoming competition was near the corner and I had to give up with some things. But let's start over.
   Na Scale Model Challenge 2017 chciałem przygotować coś specjalnego. Projekt, który Wam pokażę i o którym opowiem powstawał w okresie dwóch miesięcy. Zasadniczo siedział bym prawdopodobnie jeszcze przy nim, lecz termin zbliżających się zawodów bardzo mnie poganiał i musiałem z niektórych rzeczy zrezygnować. Ale zacznijmy od początku.


   In my paws I got a very interesting topic, which is undoubtedly a set of small busts of adventurers from Tiny Leads. This style of sculpting very fit me. Generally speaking, I often paint a models with comic style. I've heard several times that this is a kind of sign of my own, which I am very happy about. It's so my only: comic figurines and all kinds of naked women, or at least with a high neckline xD
   W swoje łapki dorwałem bardzo ciekawy temat jakim nie wątpliwie jest komplet małych popiersi poszukiwaczy przygód od Tiny Leads. Taki styl rzeźbienia bardzo do mnie trafia. Ogólnie jak by nie spojrzeć, dość często biorę na warsztat modele w stylu komiksowym. Już kilka razy słyszałem, że jest to swego rodzaju mój znak rozpoznawczy, z czego się bardzo cieszę. To takie tylko moje: figurasy komiksowe oraz wszelkiego rodzaju kobitki w negliżu, albo przynajmniej z dużym dekoltem xD
   Those who follow me on Instagram and on the funpage, saw how the painting was made. First of all, I wanted to keep strong contrasts, violet-burgundy shadows and generally to create a kind of comic. As the first model I finished "Hansome Dude". It was a really nice to paint this. The progression from this model was seen by some people already at Krzysztof's workshops and at the paintings show on the Kapitularz. Also nice that Tiny Leads supported me in working on this project, linking every finished model on their Instagram. It was quite motivating.
   Ci co śledzą mnie na Instagramie oraz na funpage'u, widzieli jak powstawało malowanie. Przede wszystkim chciałem zachować mocne kontrasty, fioletowo-bordowe cienie i ogólnie aby tworzyło to swego rodzaju komiks. Jako pierwszy model skończyłem "Hansome Dude'a". Świetnie mi się to malowało. Progres z dłubania tego modelu część osób widziała na żywo już na warsztatach u Krzysia oraz na pokazach malowania na Kapitularzu. Miło również, iż samo Tiny Leads wspierało mnie w pracy nad tym projektem, linkując każdy skończony przeze mnie pocycek na swoim Instagramie. Było to dość motywujące.

   The next model I finished was "Suspicious Mage". In my opinion the best of all five. It is true that I my freehandns suck, but I am very pleased from the beard and face.
   Kolejną pacyną jaką skończyłem był "Suspicious Mage". Według mnie wyszedł on najlepiej z całej piątki. Co prawda z freehandów jestem noga, dlatego wyszło to jak wyszło, ale z brody i twarzy jestem bardzo zadowolony.

   "Grumpy Dwarf" is one of those sculptures, which are not appreciated before it is finished. I painted it with a bit of aversion, but finally the final effect pleased me very much. And I managed to finish it in just a few days.
   "Grumpy Dwarf" to jedna z tych rzeźb, których nie doceniłem przed jej skończeniem. Dłubałem go trochę na siłę, ale ostatecznie efekt końcowy bardzo mnie zadowolił :) No i udało mi się go skończyć w zaledwie kilka dni.

   Unfortunately, I didn't take photos of the last two busts after finishing, so you can watch them on the finished project. "Selfish Elf" is, in my opinion, the worst of all five. I painted it with average pleasure, and additionally I totally didnt match the colors. Unfortunately, time was pressing, so I left it in this version. First of all, painting his face didn't work out.
   Niestety dwóch kolejnych nie fotografowałem zaraz po skończeniu, więc możecie ich obejrzeć na skończonej już pracy. "Selfish Elf" to według mnie najgorszy pocyc z całej piąteczki. Malowało mi się go ze średnią przyjemnością, a dodatkowo totalnie nie dopasowałem kolorów. Niestety czas naglił, więc zostawiłem go w takiej wersji. Przede wszystkim malowanie twarzy mi nie wyszło. No nic, nie wszystko musi zawsze wyjść.


   At the end I left myself "Dumb Barbarian", because at first seemed to me a little interesting. As it turned out he was very cool, and the painting was really nice. The only complaint with this model is the hair, which totally didn't fit me compared to the rest.
   Na sam koniec zostawiłem sobie "Dumb Barbarian'a", ponieważ z początku wydawał mi się najmniej interesujący. Jak się okazało wyszedł on bardzo ciekawie, a malowanie było naprawdę bardzo sympatyczne. Jedyny zarzut przy tym modelu to włosy, które totalnie mi nie podpasowały w porównaniu do reszty.


   I placed finished busts on a pre-prepared wooden block. Only finding the name and in making inscription left to finish this project. And for me something wasn't right. Something didn't fit. The whole display didn't create a coherent collection.I was really sad for this reason. Fortunately, I quickly came up with an idea of what to do about it. And this idea was overwhelming me at first, but from the idea to the idea, I was going for small steps. I used various thicknesses of plasticard, plastic angles and other elements. That's what this project was. Without any schematic drawings. Without thinking about mechanisms or even measurements. Everything (unfortunately) was made fast, because time was pressing.
   Skończone popiersia umiejscowiłem na wcześniej przygotowanym klocku. Pozostało mi wymyślić nazwę i stworzyć napis. No i coś mi nie grało. Coś nie pasowało. Całość nie tworzyła spójnej kolekcji. Byłem naprawdę smutnawy z tego powodu. Na szczęście szybko wpadłem na pomysł co z tym zrobić. A pomysł ten z początku mnie przerastał, lecz od pomysłu do pomysłu posuwałem się małymi kroczkami do przodu. Patrząc tak przez dłuższy czas na wykonany projekt dodawałem elementami rozbudowę klocka. Wykorzystałem różnej grubości plasticardy, kątowniki plastikowe oraz inne elementy. Tak właśnie powstawał ten projekt. Bez żadnych rysunków schematycznych. Bez przemyślenia mechanizmów, czy nawet wymiarów.  Wszystko (niestety) było robione na oko, ponieważ czas naglił.

   I'm a player since I remember. From an early age I had contact with computer games. My first computer I got from my parents, it was Amiga 1200. I loved this staff. So far I like to go back to old games. Retro gaming is well-known for me and I love it. 8 bits, 16 bits, ah, what a beautiful time for the development of computer games. Therefore, this project was so good for me.
   Jestem graczem odkąd pamiętam. Już od małego miałem styczność z grami komputerowymi. Mój pierwszy komputer jaki otrzymałem od rodziców to Amiga 1200. Kochałem ten sprzęt. Do tej pory lubię wrócić do starych gier z tego okresu. Retro gaming jest mi jak najbardziej znany i lubiany. Uwielbiam wszelkiego rodzaju stare automaty do gier i dobrze czuję się w tym klimacie. 8 bitów, 16 bitów, ach, jakie piękne czasu dla rozwoju gier komputerowych. Dlatego też ten projekt tak bardzo mi pasował.


I still remember this repetitive screen
Ciągle pamiętam ten powtarzający się ekran In the video you can see how the box mechanism works.
Na filmiku możecie zobaczyć jak działa mechanizm pudełka.


   At first I built a box with one wall open at the front. I prepared the front part for the mechanism of the moving window and I glued some magnets into wooden block to make it possible to remove the box. In the meantime, the idea of the LED instalation was borned, but I didn't have enought space in box for this kind of lightning and my skills wasn't sufficient, so I had to give up this idea. I spent most of my time creating a moving frame mechanism. I created the slider, cut and bent the metal-sheet and glued it. Unfortunately, this is done quite poorly, the result is frequent stucking  of the mechanism. Painting took quite a while. I won't enumerate the varnishes I used for this project, but there were really a lot of them... I made handwriting by myself. I downloaded the font, created the interesting text to me, and then I printed it. Looking at the text, I tried to paint it into the box as good as possible. I am happy with this painting element. In the end I was to make the Amiga plastic gray a little yellowed by the influence of time and light. For this I used several oil paints. And that's all. This is the whole recipe for this box. At the end I glued a black cardboard inside so the light could reflect.
   Na początku zbudowałem pudełko z otwartą jedną ścianą z przodu. Przygotowałem przednią cześć pod mechanizm ruchomego okna oraz wymagnesowałem drewniany klocek, aby istniała możliwość ściągnięcia pudełka. W między czasie narodził się pomysł podświetlenia, lecz źle rozplanowane miejsce oraz brak czasu i umiejętności doprowadził do tego, że musiałem zrezygnować z tego pomysłu. Najwięcej czasu poświęciłem na stworzenie mechanizmu ruchomej ramki. Stworzyłem prowadnice, wyciąłem i zagiąłem odpowiednio blachę i całość posklejałem. Niestety jest to zrobione dość nieudolnie, skutkiem tego jest dość częste zawieszanie mechanizmu. Malowanie zajęło mi dość dużo czasu. Nie będę już wymieniał i wyliczał lakierów jakich użyłem do tego projektu, ale powiem tyle, że była ich naprawdę duża ilość... Napisy robiłem odręcznie. Ściągnąłem odpowiednią czcionkę, stworzyłem interesujący mnie tekst, a następnie go wydrukowałem. Patrząc na tekst starałem się jak najdokładniej przemalować go na pudełko. Z tego elementu malowania jestem zadowolony. Na koniec zostało mi lekko sprawić, aby szarość plastikowej Amigi trochę pożółkła przez wpływ czasu i światła. W tym celu użyłem kilku farb olejnych. I w sumie to tyle. Cały przepis na to pudełko :D A no na koniec wykleiłem je od środka czarnym kartonem lekko go załamując aby światło miało się jak odbijać.

I hope you like the concept and how made is this project.
Mam nadzieję, że koncepcja jak i wykonanie tego projektu się Wam podoba.


   It is nice to me to announce that this project was astonishing success at this year's Scale Model Challenge 2017. In the category Fantasy Figures, masters level received a silver medal and a special award from the competition in Moscow, Mint Dragon.
   Miło jest mi napisać, że praca odniosła zaskakujący sukces na tegorocznej edycji Scale Model Challenge 2017. W kategorii Fantasy Figures, masters level otrzymała srebrny medal oraz specjalne wyróżnienie od konkursu dobywającego się w Moskwie, Mint Dragon.

You can also see the work here:
Pracę możecie również zobaczyć tutaj:
Best regards,
Herrkuba

Translation,
Herrkuba

Comments