Anna & Wojtek - 'Scythe' Boardgame
   This time it will be something unusual. Recently, I rarely paint small models, although in the past I started from wargamming models. For me, larger sculptures have a more interesting character and better details. From time to time, Iit will happen to me to return to a smaller scale. However, this model is even smaller than the hero-warhammer scale we normally know.
   Tym razem będzie coś nietypowego. Ostatnio rzadko maluje małe modele, choć w przeszłości od modeli bitewnych się zaczynało. Jak dla mnie większe rzeźby mają ciekawszy charakter i lepiej wykonane detale. Od czasu do czasu zdarzy się jednak wrócić do mniejszej skali.  Jednak ten model jest jeszcze mniejszy niż normalnie znana nam skala hero-warhammer


   I received an unusual commission to paint, one of the characters belonging to the board game with a nice name 'Scythe', to which game Jakub Rozalski was creating all kinds of art (by his way, beautiful artes). The figurine is called 'Anna & Wojtek' and presents two figures, women with a bear. The climate is totally Polish, so it was interesting to prepare such a project.
   Otrzymałem niecodzienne zlecenie na wymalowanie jednej z postaci należącej do gry planszowej o ładnej polskiej nazwie 'Kosa', do której to gry wszelkie arty tworzył Jakub Rozalski (swoją drogą prześliczne arty). Figurka nosi nazwę 'Anna & Wojtek' i przedstawia dwie postacie, kobiety wraz z niedźwiedziem. Klimat totalnie Polski, więc tym bardziej ciekawe było przygotowanie takiego projektu.


A render of all the characters from the Scythe board game
Render wszystkich modeli bohaterów z gry planszowej Scythe

   The client wanted the characters to be stylized on the artwork. Nice, because I hadn't problem with the choice of colors, and as I already mentioned Jakub's art, I like them a lot. The only thing left to do is to match the artwork look to my painting style. It wasn't too difficult, so work on this model went quite smoothly. I got a free hand to the base, so I went into minimalism because of the very small area for work.
   Klient zażyczył sobie, aby postacie były stylizowane na podstawie artworku i fajnie, bo odszedł mi problem z wymyślaniem kolorystyki na siłę, a jak już wspomniałem arty Jakuba mocno do mnie przemawiają. Jedyne co zostało mi do zrobienie to dopasowanie artworkowego wyglądu do swojego stylu malowania. Nie było to zbyt trudne, więc prace nad tym modelem przebiegły w miarę sprawnie. Dostałem wolną rękę co do podstawki, więc poszedłem w minimalizm ze względu na i tak bardzo niewielką powierzchnię do działań.


Artwork by Jakub Rozalski
Artwork autorstwa Jakuba Rozalskiego


And so the final effect is presented. I hope that, according to you, I matched to the artwork and the model looks good.
I tak prezentuje się finalny efekt. Mam nadzieję, że według Was w miarę dopasowałem się do artworku i model wygląda nieźle.
Coin for scale 😃
Moneta dla skali 😃

If you are interested in my painting, write to me.
Jeżeli jesteś zainteresowany moim malowaniem, napisz do mnie.


Best regards,
Herrkuba

Translation,
Herrkuba

Comments