Mirko & Brego - Valkiria Miniatures


    Kolejny ukończony projekt za mną! Mam wrażenie, że z każdym następnym projektem idzie to jakoś łatwiej, płynniej, a efekt finalny jest taki jaki zakładam od początku (mniej więcej). Tym razem udało się stworzyć pracę z rzeźbą w skali 75mm, co jest u mnie rzadkością. To teraz słów kilka odnośnie tematu jaki trafił mi na warsztat.

    Another completed project is behind me! I have the impression that with each next project it goes somehow easier, smoother, and the final effect is close to what I have assumed from the beginning (more or less). This time, I created a work with a 75mm scale, which is uncommon for me. Now a few words about the project that came to my workshop.


    "Mirko & Brego" od Valkiria Miniatures, czyli mojego dobrego kolegi Pawła, z którym już jakiś czas temu jeździliśmy na różne konkursy po Europie. Niestety z różnych przyczyn życiowych projekt nie dotrwał do końca i modelu niestety nie da się kupić, co uważam za smutny fakt niestety. Jak już wcześniej wspomniałem jest to model w skali 75mm przedstawiający chłopca oraz jego psa. Klimat rzeźby trafił do mnie dość dobrze, ponieważ nie jest to ani rzeźba w klimacie SF ani typowa historyczna, więc interpretacja tego modelu jest dość szeroka i to jest duża zaleta według mnie. Postanowiłem, że pobawię się trochę tą konwencją. 

    "Mirko & Brego" from my good friend Paweł, the owner of Valkiria Miniatures, with whom we traveled to various competitions around Europe some time ago. Unfortunately, for some reasons, the project did not survive and the model cannot be bought, unfortunately, which I consider to be a sad fact. As I mentioned before, it is a 75mm scale model showing a boy and his dog. The atmosphere of the sculpture appealed to me quite well, because it is neither a SF nor a typical historical sculpture, so the interpretation of this model is quite wide and this is a big advantage in my opinion. I decided to play with this convention a bit.

Model złożony, zapinowany oraz połatany
Glued, pined and plastered figures


    Model otrzymałem w ramach wspaniałego wydarzenia o nazwie 'Kontrast 2021', na którym około 30 śmiałków malowało tą samą pracę przez 2 pełne dni. To były jedne z lepszych warsztatów na jakich byłem, na których dodatkowo odbyły się pokazy malowania mentorów, takich jak Katarzyna 'Kaha' Górska, Krzysztof 'Redav' Kobalczyk i Michał 'Lan' Pisarski. Bardzo polecam wszystkim, nie zależnie od poziomu, bo z tego co wiem powtórka tego wydarzenia ma się odbyć w 2022 na wiosnę. Polecam śledzić informacje umieszczane przez Miniature Night Painting.

    I received the model as part of a great event called 'Kontrast 2021', where around 30 participants painted the same work for 2 full days. These were one of the best workshops I have attended, which additionally featured painting demonstrations by mentors such as Katarzyna 'Kaha' Górska, Krzysztof 'Redav' Kobalczyk and Michał 'Lan' Pisarski. I highly recommend it to everyone, regardless of the level, because as far as I know, the replay of this event is to take place in 2022 in the spring. I recommend that you follow the information posted by Miniature Night Painting on his funpage.


Kontrast 2021 - wspólne malowanie Mirko & Brego 
Kontrast 2021 - painting Mirko & Brego together


    Z początku nie wiedziałem jak chciałbym aby ta praca wyglądał. Miałem w głowie jedynie zamysł, aby model był dość stonowany wpisujący się w moją paletę kolorystyczną i styl. Chciałem aby skafander chłopca różnił się od reszty uczestników wydarzenia i postanowiłem, że będzie on błękitno-szary. Po narzuceniu sobie takiego schematu na bieżąco dobierałem resztę kolorystyki, aby zagrała z całością modelu. Chciałem umieścić dużo brązów, które ocieplą odbiór. Narzuciłem sobie również duże wyzwanie w postaci teksturowania prawie każdego elementu. To było dużo pracy. 

    At first I didn't know what I would like this project to look like. My idea was to make the model quite toned down, matching to my color palette and style. I wanted the boy's suit to be different from the rest of the event participants and I decided that it would be blue-gray. After choosing such a scheme, I selected the rest of the colors to match the whole model. I wanted to put a lot of browns that will warm up everything. I also made a big challenge of texturing almost every element. It was a lot of work.

Mirko WIP. Rezultat 2 dni warsztatowych
Mirko WIP. Result of 2 workshop days


    Po raz pierwszy również malowałem psa w takiej skali. Ciekawe doświadczenie. Najpierw musiałem ustalić rasę psa z rzeźby, następnie wyszukać odpowiednie zdjęcie referencyjne, na którym się wzorowałem, a później dobrać kolory aby jak najlepiej oddać rasę psa. Wybrałem berneńskiego psa pasterskiego. Najlepiej pasował mi do postury zwierzaka. Dodatkowo ma on ciekawe umaszczenie, więc tym bardziej dobrze się to komponowało. Wyzwaniem było wyteksturowanie całej sierści, ale trzeba było to zrobić, ponieważ w żaden inny sposób nie byłbym w stanie stworzyć efektu kudłatego czworonoga. Dodałem również drobne freehandy oraz imię psa wyszyte na szelkach. 

    It was also the first time that I painted a dog on such a scale. Interesting experience. First, I had to determine the breed of the dog from the sculpture, then search for a suitable reference photo, which I followed, and then choose the right colors. I chose a Bernese Mountain dog. It suited me the best. In addition, he has an interesting color, so it was all the more well suited. It was a challenge to texturize all the hair, but it had to be done because I would otherwise not be able to create a shaggy effect. I also added small freehandy and the dog's name stitched on the harness.


Moje zdjęcie referencyjne do malowania psa
My reference photo for painting a dog

Brego WIP, tak właśnie powstawał mój pieseł :) 
Brego WIP, that's how my dog was created :)


    Malowanie nie przerażało mnie tak jak stworzenie podstawki. Po wcześniejszym ustaleniu już kolorystki chłopaka oraz psa miałem w głowie całą scenkę. Od razu wyobraziłem sobie dwie postacie, które stoją w roztapiających się śniegach stepów. Googlając takie zdjęcia natrafiłem dodatkowo na przebijające się krokusy i wiedziałem, że chce je mieć na swoje pracy. I to było wszystko dla mnie dość przerażające: stworzenie odpowiedniego śniegu, oraz kwiatów w skali. Wymalowanie i wymodelowanie samej ziemi i włazu do schronu było dosyć proste. Dobranie traw, stworzenie własnej mieszanki, która będzie się uginać pod zwałami topniejącego śniegu, też nie było skomplikowane. Niestety ze śniegiem dobrego doświadczenia nie miałem (mimo kilku prostych projektów do bitewniaka), więc zostało mi szukanie odpowiedzi, jak osiągnąć zamierzony cel. Natrafiłem na produkty z linii AK i uważam to za strzał w 10tke. Świetnie oddają realizm śniegu. Idealnie się modeluje masę oraz tworzy różne wariacje. Produkty godne polecanie w 100%.
    Painting didn't scare me like creating a stand. Having previously agreed on the colors of the boy and the dog, I had the whole scene in my head. I immediately imagined two figures standing in the melting snows of the steppes. Googling such photos, I also came across crocuses that break through and I knew that I wanted them for my project. And it was all pretty scary for me: creating the right snow, and the flowers to scale. Painting and modeling the ground itself and the hatch to the shelter was quite simple. Choosing the grasses, creating your own mixture that will yield under the heaps of melting snow, was also not complicated. Unfortunately, I didn't have a good experience with the snow (despite a few simple projects in the past), so I was left looking for answers on how to achieve my goal. I found products from the AK line and I consider it a shot at the 10th. They perfect realism of the snow. The mass is modeled and various variations are created. Products worth recommending 100%.

    Zrobiłem kilka testów i byłem zadowolony z efektów. To miałem z głowy. Zostało mi zrobienie kwiatów. I tutaj miałem pustkę w głowie. Produktów gotowych pod tą skalę nie mogłem znaleźć. Nie posiadam również umiejętności rzeźbiarskich. Jedyne co miałem to pokłady cierpliwości w tworzeniu drobnych elementów. Postanowiłem, że stworzę jedną sztukę na próbę samemu. Przygotowałem odpowiednio cienki drucik, kartkę papieru, kleje, przyspieszacz oraz masę modelarską. Całe szczęście, że krokusy mają dość prosty wygląd, więc zabrałem się za wycinanie każdego z płatków kwiatów osobno i doklejałem je do drucika wcześniej formując delikatne łuki. 4-5 płatków na pręciku, 1-2 listki i gotowe do malowania. Takich stworzyłem 6-7 krokusów i pomalowałem całość aerografem. Następnie nawierciłem otwory w podstawce i na koniec wkleiłem gotowe kwiaty. Efekt był ok, a dodatkowo dodałem coś od siebie :) 
    I did some tests and was happy with the results. It was over my head. It was left to make flowers. And here my head went blank. I couldn't find ready-made products on this scale. I also have no carving skills. All I had was a lot of patience in creating small elements. I decided to make a flower for a trial myself. I prepared a thin wire, a sheet of paper, glues, accelerator and modeling mass. Fortunately, the crocuses have a fairly simple appearance, so I started cutting each flower petals separately and glued them to the wire before forming delicate arches. 4-5 petals on a stamen, 1-2 leaves and ready to paint. I created 6-7 crocuses like this and painted the whole thing with an airbrush. Then I drilled holes in the stand and finally pasted the finished flowers. The effect was ok and I added something from myself :)

Pomalowana podstawka. Jeszcze przed dodaniem smaczków ^^
Painted stand. Even before adding goods ^^


Tak powstawały moje krokusy. Drut, papier i Green Staff.
This is how my crocuses were made. Wire, Paper and Green Staff.

Gotowy krokus umieszczony na podstawce w wersji makro
A ready-made crocus placed on a stand in a macro version
    Ostatnim etapem było zaprojektowanie liter do tytułu projektu, wydrukowanie oraz pomalowanie i umieszczenie na drewnianej plintcie. Tym razem nie wymyślałem niczego specjalnego, ponieważ ta praca jest zwykłym kunsztem rzemieślniczym, a nie większym kawałkiem specjalnie przygotowanej historii czy formą sztuki (jeżeli można w ogóle określić malowanie figurek pojęciem sztuki). Po prostu "Mirko & Brego". Dobrałem ładny font przypominający wygląd rosyjski. Przygotowałem pliki pod druk, a już po samym druku obrobiłem i wykleiłem pline. Szybkie malowanie liter i projekt uważam za skończony.

    The last stage was designing the letters for the project title, printing, painting and placing on a wooden plinth. This time I didn't think of anything special, because this work is a mere craftsmanship, not a larger piece of specially prepared history or an art form (if you can even describe painting figurines as art). Just "Mirko & Brego". I have chosen a nice font that is similar to the Russian look. I prepared the files for printing, and after printing, I processed and glued the pline. I paint the letters quickly and the project is finished.

Aby w miarę dobrze przykleić litery dokleiłem je do taśmy malarskiej i ustawiłem
In order to stick the letters relatively well, I glued them to the painter's tape and positioned them 

Przygotowany i przycięty pasek gotowy do przyklejenia na plinte
Prepared and cut strip ready to stick on plinth


Skończony tytuł projektu. Kilka liter niestety ustawiło mi się dość krzywo :/
Project title completed. Unfortunately, I placed a few letters quite crookedly :/


    Mimo iż praca nie opowiada nic wzniosłego, nie przekazuje emocji czy historii to miałem dużo radości z malowania. Narzuciłem sobie kilka ciekawych wyzwań, wprowadziłem kilka nowości w swoim malowaniu i mogę powiedzieć, że mogłem chociaż trochę wzbogacić swój warsztat. Dodatkowo odbiór pracy jest dość dobry i podobno widać w nim moją stylistykę, co jest bardzo dla mnie istotne. Mam nadzieję, że i Wam taka interpretacja się podoba.

    Although the work does not tell anything sublime, does not convey emotions or stories, I had a lot of fun painting. I took up some interesting challenges, introduced a few novelties in my painting and I can say that I could at least enrich my workshop a bit. In addition, the reception of the work is quite good and you can see my style in it, which is very important to me. I hope you like this interpretation.
Best regards,
Herrkuba

Comments