In the God's Name - Pedro Fernández Works   I was looking forward to showing you this model and describing my crossing, but I wanted to keep it at the very end of supplement my gallery. This is my favorite sculpture in the my collection, the 'Redemption' from Pedro Fernández Ramos.
   Nie mogłem się doczekać aby pokazać Wam ten model i opisać moją przeprawę z nim związaną, lecz chciałem zachować to na sam koniec uzupełniania galerii starszymi pracami. Mowa tutaj o mojej ulubionej rzeźbie w kolekcji, czyli 'Redemption' od  Pedro Fernándeza Ramosa.
   From the early WIPs shared by Pedro on his funpage I couldn't wait to finish work on this sculpture. I decided that as soon as any opportunity came, regardless of the cost, I would buy it. Pedro style is totally one of my favorites. You can see the characters have comics style, but delicate enough to retain their humanity. This also applies to 'Redemption', although this is a fantastic form of "rabbit women."
   Już od wczesnych WIPów wrzucanych przez Pedra na funpage nie mogłem wyczekać końca prac nad tą rzeźbą. Postanowiłem, że jak tylko nadarzy się jakaś okazja, nie zważając na koszty, kupie sobie to popiersie. Styl rzeźbienia Pedra totalnie jest jednym z moich ulubionych. Widać w nim przerysowanie postaci, lecz na tyle delikatne, że zachowują swoje człowieczeństwo. To samo tyczy się również 'Redemption', choć jest to fantastyczna postać "króliczej kobiety".

Concept Art


   Thanks to the great courtesy of Krzysztof 'Redava' I took the opportunity that he wason the Scale Model Challeng 2016, where Pedro was selling his sculptures. Krzysztof bought this model for me, and the 'Isbiliya' for himself, which I also want to (and I will get it 😃). Fortunately, a few days later Hussar 2016 took place, so it was a chance to pick up my new treasure.
   Dzięki ogromnej uprzejmości Krzysia 'Redava' skorzystałem z okazji, że był on na Scale Model Challeng 2016, gdzie Pedro sprzedawał swoje rzeźby. Krzyś zakupił dla mnie ten model, a sobie 'Isbiliya'e', na którą też choruję (i też sobie ją sprawię 😃 ). Na szczęście parę dni później miał miejsce Hussar 2016, więc była okazja abym odebrał swój nowy skarb.


BoxArt created by Javier Arsies
BoxArt przygotowany przez Javier Arsies


   Now a few words about the painting. Because the sculpture is unusual, I wanted to try something I haven't tried before. Following Krzysztof's example, I wanted to put two different lights on it, creating a shade of cold and warm colors. The source of light is placed on the left cheek, while the right one is getting darker. In addition, cold blue light spreads on the right rear side, underlining the cartoon style of the sculpture.
   Teraz słów kilka o samym malowaniu. Z racji, że rzeźba jest niespotykana to chciałem spróbować czegoś czego wcześniej nie próbowałem. Idąc za przykładem Krzyśka chciałem położyć na niej dwa różne światła tworząc światłocień z zimnych i ciepłych barw. Samo źródło światła umiejscowione jest mocno na lewym policzku, natomiast prawy zaczyna mocno ciemnieć. Dodatkowo zimne niebieskie światło rozchodzi się na prawej tylnej stronie podkreślając kreskówkowy styl rzeźby.


   Painting such a method was a great unknown for me. I totally didn't know how it came to an end. It was true that I had some idea and vision in my head, but I was not sure if I would be able to achieve the intended effect. As far as the bright skin area wasn't a big problem, the shoulders at the back of the sculpture was really difficult to paint. I didn't know what the light should be in some places and how it should break down. Most problems have caused me a blue transition that it totally didn't match me and I improved it a dozen times. I still think that it's a weak element comparing it to other artists. The most pleasant element (to my surprise) was her hair. They aren't just a 'noodles', but gently carved streaks that really worked well. The dress was also a pretty nice element. I should have work more with the baseball bat, time was pressing and it worked out how it came out. I hope you like this interpretation of this model as much as me 😃
   Malowanie taką metodą było dla mnie wielką niewiadomą. Totalnie nie miałem pojęcia jak to wyjdzie na końcu. Co prawda miałem w głowie jakiś tam zamysł i wizję, ale nie byłem pewny czy będę w stanie osiągnąć zamierzony efekt. O ile oświetlone powierzchnie skóry nie były wielkim problemem, tak barki z tyłu rzeźby było ciężką przeprawą. Nie wiedziałem jakie światło powinno być w niektórych miejscach i jak powinno się ono łamać. Najwięcej problemów sprawiło mi niebieskie przejście, które totalnie mi nie grało i poprawiałem je kilkanaście razy. Z resztą do tej pory uważam, że jest ono średnio położone patrząc na światłocienie innych artystów. Najprzyjemniejszym elementem (ku mojemu zdziwieniu) okazały się włosy. Nie są one, jak to zwykle bywa, kluskami, a delikatnie wyrzeźbionymi pasemkami co naprawdę dobrze się malowało. Suknia również była całkiem przyjemnym elementem. Powinienem więcej popracować przy kiju baseballowym, lecz czas naglił i wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że mimo wszystko podoba wam się taka interpretacja tego modelu równie bardzo jak mnie 😃
   My work didn't have much opportunity to appear at the events, but it will certainly catch up :) So far he managed to get:
Duke of Bavaria 2017 - gold for the entire show in the 'Standard Fantasy & SF' category
Duke of Bavaria 2017 - special reward from Roman Gruba for the best model in 'Standard'
- Festiwal Malarstwa i Rzeźby Figurkowej 2017 (only honourable mention) - honorable mention in the 'Bust Fantasy' category
   Moja praca nie miała jeszcze zbyt wiele okazji pojeździć po eventach, ale na pewno to nadrobi :) Jak na razie udało jej się zdobyć:
Duke of Bavaria 2017 - złoto za całą wystawkę w kategorii 'Standard Fantasy & SF'
Duke of Bavaria 2017 - specjalne nagroda od Romana Gruby za najlepszy model 'Standard'
Festiwal Malarstwa i Rzeźby Figurkowej 2017 (tylko wyróżnienia) - wyróżnienie w kategorii 'Popiersie fantasy'
You can also see the work here:
Pracę możecie również zobaczyć tutaj:Best regards,
Herrkuba

Translation, 
Herrkuba

Comments